Hvordan blokkjedeteknologi fungerer

Hvordan blokkjedeteknologi fungerer

Blokkjedeteknologi representerer ikke bare ryggraden i kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum, men er også en banebrytende innovasjon som har potensial til å omforme mange bransjer.

Ved å tilby en sikker, transparent og desentralisert metode for registrering og lagring av data, utfordrer blokkjedeteknologi tradisjonelle metoder for transaksjoner og datalagring.

Denne artikkelen vil gi deg en grundig forståelse av hvordan blokkjedeteknologi fungerer, fra dens grunnleggende prinsipper til de komplekse mekanismene som sikrer dens robusthet og pålitelighet.

Grunnleggende om blokkjeder

Blokkjedeteknologi representerer en fundamental endring i hvordan vi lagrer og deler informasjon. I kjernen av denne teknologien ligger konseptet om en blokkjede. En blokkjede er en serie av dataenheter – blokker – som er kjedet sammen på en sikker og uforanderlig måte.

Denne strukturen, kombinert med prinsippet om distribuerte hovedbøker, står i sentrum for blokkjedens pålitelige natur.

Vi skal i denne seksjonen kikke på de grunnleggende komponentene vi finner i en blokkjede.

Hva er en blokk?

En blokk i en blokkjede kan best sammenlignes med en side i en regnskapsbok. Den inneholder en samling av transaksjonsdata, som er essensen av hva blokkjeden registrerer. Hver blokk består hovedsakelig av tre elementer: transaksjonsdata, en hash, og hashen fra den forrige blokken i kjeden.

Transaksjonsdata: Dette avhenger av typen blokkjede. For en kryptovaluta som Bitcoin, inneholder denne delen detaljer om nylige transaksjoner, som for eksempel sender, mottaker og antall overførte mynter.

Hash: Tenk på en hash som et unikt fingeravtrykk for hver blokk. Det er et komplekst tall generert fra blokkens innhold. Selv en liten endring i blokken vil generere en helt ny hash. Dette gjør hashen til et kraftig verktøy for å oppdage endringer eller manipulasjoner i blokken.

Hash fra forrige blokk: Inkluderingen av den forrige blokkens hash i den nye blokken er det som skaper kjeden i blokkjede. Denne lenken sikrer at hver påfølgende blokk er knyttet til sin forgjenger. Dette igjen bidrar til å skape en sikker og uforanderlig kjede av blokker.

Når en blokk er fylt med data og lagt til i kjeden, blir den permanent og uforanderlig. Dette betyr at innholdet i blokken ikke kan endres uten å endre alle etterfølgende blokker. Man ser da at dette sikrer integriteten til hele blokkjeden.

Distribuerte hovedbøker

Distribuerte hovedbøker er et nøkkelaspekt ved blokkjedeteknologi. Det markerer en signifikant avvik fra tradisjonelle, sentraliserte hovedbøker. I en distribuert hovedbok blir dataene spredt over et nettverk av datamaskiner, kjent som noder, istedenfor å være lagret på en enkelt server eller lokasjon. Dette betyr at hver node i nettverket inneholder en kopi av hele hovedboken, og alle kopiene oppdateres samtidig.

Denne tilnærmingen til datalagring har flere distinkte fordeler:

 1. Økt sikkerhet: Når data spres over mange noder, reduseres risikoen betydelig for dataendringer eller tap forårsaket av hackerangrep eller systemfeil på en enkelt server. For å endre informasjonen i hovedboken, må en angriper manipulere hver kopi av hovedboken på majoriteten av nettverkets noder samtidig. Dette er naturligvis ekstremt vanskelig.
 2. Transparens og tillit: I en distribuert hovedbok kan alle deltakere i nettverket verifisere og konsultere hovedbokens historie direkte. Dette gir en høy grad av transparens. Det bidrar også til å bygge tillit blant brukerne. Årsaken er at det ikke er behov for å stole på en sentral autoritet for å opprettholde nøyaktigheten av dataene.
 3. Motstandsdyktighet mot feil og manipulasjon: Distribuerte hovedbøker er mer robuste mot systemfeil. Selv om en eller flere noder feiler, vil resten av nettverket fortsette å fungere, og hovedbokens integritet forblir intakt.

I kontrast, i en tradisjonell sentralisert hovedbok, kontrolleres alle data og transaksjoner av en sentral enhet (som en bank eller et regjeringssystem). Dette øker risikoen for sentralisert kontroll og manipulasjon, samt sårbarhet for enkeltstående feilpunkter.

Distribuerte hovedbøker representerer derfor en demokratisering av informasjon og gir en robust struktur! Dette er grunnleggende for blokkjedeteknologiens suksess.

Konsensusmekanismer

I kjernen av blokkjedeteknologien ligger konseptet om konsensusmekanismer. Disse mekanismene er kritiske for å opprettholde integriteten og sikkerheten i en blokkjede. De definerer nemlig reglene for hvordan transaksjoner blir verifisert og lagt til i hovedboken.

Konsensusmekanismene sikrer at alle noder i nettverket er enige om den gjeldende tilstanden av hovedboken, noe som eliminerer behovet for en sentral autoritet. De mest kjente og brukte konsensusmekanismene i blokkjedeteknologi er Proof of Work (PoW) og Proof of Stake (PoS).

Begge disse sikrer enighet og sikkerhet i nettverket. De opererer dog de på forskjellige måter og har unike egenskaper og konsekvenser for nettverkets ytelse og sikkerhet. I de følgende avsnittene vil vi se nærmere på disse to mekanismene mer detaljert.

Proof of Work

Proof of Work (PoW) er en av de første og mest brukte konsensusmekanismene i blokkjedeteknologi, særlig kjent for sin bruk i Bitcoin. PoW er en mekanisme designet for å skape enighet om nettverket ved å kreve arbeid fra deltakerne. Disse deltakerne er ofte referert til som «minere».

I PoW må minere løse komplekse matematiske problemer ved hjelp av datamaskinkraft. Disse problemene er designet for å være vanskelige å løse, men enkle å verifisere. Når en miner løser et problem, presenterer de løsningen til resten av nettverket. Dette arbeidet, kjent som «mining», krever betydelig datamaskinkraft og energi. Den første mineren som løser problemet og får godkjenning fra nettverket, får retten til å legge til en ny blokk i blokkjeden. Den belønnes da med en viss mengde av kryptovalutaen, for eksempel nye Bitcoin i tilfelle av Bitcoin-nettverket.

Fordelen med PoW er at den gjør det svært kostbart og tidskrevende å angripe eller manipulere blokkjeden. For å gjennomføre en vellykket angrep, må en ondsinnet aktør kontrollere minst 51% av nettverkets samlede datamaskinkraft. Dette er i praksis er svært vanskelig og kostbart.

Men, denne sikkerheten kommer med en ulempe. PoW er energikrevende, noe som har ført til bekymringer om dens miljøpåvirkning. I tillegg kan konsentrasjonen av miningkraft hos store miningpools potensielt true desentraliseringen av nettverket.

Fortsatt er Proof of Work en bærebjelke i mange blokkjeder, men disse bekymringene har ledet til utforskning av alternative konsensusmekanismer, som Proof of Stake.

Proof of Stake

Proof of Stake (PoS) er en konsensusmekanisme som tilbyr et energieffektivt alternativ til Proof of Work (PoW). I stedet for å stole på datamaskiners løsning av komplekse matematiske problemer, avhenger PoS av deltakernes eierskap, eller «stake», i en gitt kryptovaluta. Dette innebærer at i stedet for å konkurrere ved bruk av datamaskinkraft, «staker» brukerne en del av sine mynter for å få muligheten til å validere transaksjoner og legge til nye blokker i blokkjeden.

I PoS-systemer blir validerere eller «validators» valgt basert på mengden av kryptovaluta de har «staket» som sikkerhet. Dette reduserer energiforbruket betydelig, ettersom det fjerner behovet for energikrevende miningprosesser som er karakteristisk for PoW. Validering av transaksjoner og opprettelsen av nye blokker i PoS er dermed direkte knyttet til brukernes økonomiske innsats i nettverket.

Et betydelig eksempel på overgangen til PoS er Ethereum. Ethereum er en av de mest kjente og brukte blokkjedene og har gjennomført en oppdatering fra PoW til PoS. Denne overgangen markerte en viktig milepæl i blokkjedeutviklingen og viser et skift mot mer bærekraftige og effektive metoder for å oppnå nettverkskonsensus.

Sikkerhet i blokkjeder

Sikkerheten i blokkjeder er et fundamentalt aspekt som gjør denne teknologien så revolusjonerende og pålitelig. Blokkjedeteknologiens sikkerhetsinfrastruktur er bygget på avanserte kryptografiske prinsipper og robuste nettverksprotokoller.

Disse elementene arbeider sammen for å sikre at dataene som lagres i blokkjeden, er beskyttet mot uautorisert tilgang, endringer og forskjellige typer angrep.

I det følgende vil vi utforske hvordan kryptografi spiller en nøkkelrolle i å sikre blokkjedens integritet og pålitelighet. Vi skal også se på hvordan disse mekanismene bidrar til å skape et sikkert og desentralisert system.

Kryptografi er sentralt

Kryptografi spiller en kritisk rolle i sikkerhetsstrukturen til blokkjedeteknologi. Spesielt gjelder dette når man skal sikre og validere transaksjoner. Den bruker komplekse matematiske algoritmer for å kryptere og beskytte informasjon. Dette er avgjørende for å opprettholde integriteten og sikkerheten til blokkjeden. To primære kryptografiske elementer brukes i blokkjeder: hash-funksjoner og digitale signaturer.

Hash-funksjoner

Hash er noe vi var inne på tidligere. Dette er en funksjon som transformerer blokkdata til en unik kode, kjent som en hash. Denne hashen fungerer som sagt som et digitalt fingeravtrykk av blokken. En viktig egenskap ved hash-funksjoner er at de er ensidige. Det betyr at det er praktisk talt umulig å utlede den opprinnelige dataen fra hashen. Hver blokk i en blokkjede inneholder hashen av den forrige blokken, noe som skaper en kontinuerlig lenke av sikkerhet.

Digitale signaturer

For å initiere en transaksjon, signerer en bruker den med sin private nøkkel. Denne signaturen kan deretter verifiseres av alle i nettverket ved hjelp av brukerens offentlige nøkkel. Dette sikrer at transaksjonen er autorisert av den rettmessige eieren av midlene og ikke har blitt endret underveis.

En privat nøkkel er en hemmelig og unik kode knyttet til en kryptovaluta-lommebok. Denne brukes til å autorisere og sikre transaksjoner i blokkjedeteknologi.

Kryptografi sikrer ikke bare sikkerheten til individuelle transaksjoner, men også hele blokkjedens integritet. Uten denne kryptografiske beskyttelsen ville blokkjeder ikke kunne fungere som trygge og sikre distribuerte hovedbøker.

Transaksjoner på en blokkjede

Transaksjoner er livsnerven i enhver blokkjede! De utgjør den grunnleggende aktiviteten som holder nettverket i live og fungerende. På en blokkjede er en transaksjon definert som en overføring av data eller verdi fra en part til en annen.

Dette kan være alt fra overføring av kryptovalutaer som Bitcoin til registrering av viktige dokumenter i en smartkontrakt. Transaksjonsprosessen på en blokkjede er unik på grunn av dens desentraliserte natur og bruk av avansert kryptografi. Som sagt: kryptografien sikrer både sikkerhet og transparens. Denne prosessen er fundamentalt forskjellig fra tradisjonelle transaksjoner vi kjenner fra banksystemet.

I de neste avsnittene vil vi dykke dypere inn i selve transaksjonsprosessen. Du får da et innblikk i hvordan transaksjoner blir initiert, verifisert, og til slutt lagt til i blokkjeden.

Transaksjonsprosessen

Transaksjonsprosessen på en blokkjede er en nøye orkestrert sekvens. Denne sørger for sikkerhet, transparens og uforanderlighet. Her er en steg-for-steg oversikt over hvordan en transaksjon behandles i en blokkjede:

 1. Initiering av transaksjon: En bruker (eller node) starter en transaksjon ved å bruke sin private nøkkel. Denne handlingen skaper en digital signatur som er unik for hver transaksjon.
 2. Utbredelse i nettverket: Den signerte transaksjonen sendes ut i blokkjedenettverket og venter på å bli bekreftet av nettverksdeltakerne.
 3. Valideringsprosess:
  • I nettverk som benytter seg av Proof of Work eller Proof of Stake, går transaksjonen gjennom en valideringsprosess.
  • Nettverksdeltakere (enten det er minere i PoW eller validerere i PoS) sjekker transaksjonens gyldighet. Dette inkluderer verifisering av den digitale signaturen og kontroll av at avsenderen har nok midler til å gjennomføre transaksjonen.
 4. Blokkskaping:
  • Etter at transaksjonen er bekreftet som gyldig, blir den gruppert sammen med andre ventende transaksjoner for å danne en ny blokk.
  • Denne nye blokken blir så lagt til i blokkjeden.
 5. Fullføring og uforanderlighet:
  • Når den nye blokken er lagt til i kjeden, er transaksjonen fullført og blir uforanderlig.
  • Dette sikrer at transaksjonen ikke kan endres eller slettes, noe som bidrar til systemets overordnede sikkerhet og pålitelighet.
 6. Transparens og sporbarhet:
  • Hele prosessen er transparent, og hver transaksjon er sporbar, noe som gir en høy grad av tillit og sikkerhet i systemet.

Oppsummering av hvordan blokkjedeteknologi fungerer

Blokkjedeteknologien representerer en vesentlig nyskapning i digital informasjonsbehandling og transaksjonshåndtering. Kombinasjonen av distribuerte hovedbøker, kryptografi, og avanserte konsensusmekanismer som Proof of Work og Proof of Stake, gir blokkjeden en sikker, transparent og desentralisert struktur. Dette står i sterk kontrast til tradisjonelle sentraliserte systemer.

Hvert element i blokkjedeteknologien hvordan den kan revolusjonere ulike industrier og bruksområder. Vi snakker her om alt fra den enkle strukturen til en blokk til den komplekse prosessen for å validere og legge til transaksjoner i kjeden. Sikkerheten i blokkjeder, ivaretatt gjennom kryptografi, samt mekanismene for å oppnå konsensus i nettverket, sikrer at hver transaksjon er beskyttet, uforanderlig og gjennomsiktig.

Selv om blokkjedeteknologien står overfor utfordringer som energiforbruk og skalerbarhet, representerer den et stort fremskritt. Den forbedrer hvordan vi deler, lagrer og beskytter data. I fremtiden vil vi sannsynligvis se nye innovasjoner og bruksområder for teknologien.

Det blir spennende å se hvordan den vil påvirke vår digitale fremtid.